Ny klagevejledning i adresseklagesager

Publiceret 09-10-2015

Kommunerne fastsætter adresserne for landets ejendomme og bygninger. Ifølge BBR-lovens § 9 a har man tidligere kunnet klage til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter over kommunens afgørelse, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er ressortansvaret for Danmarks adresseregister flyttet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som har uddelegeret adresseklagesagsbehandlingen til Geodatastyrelsen.

Kommunerne bedes derfor fremadrettet give klagevejledning til:

Geodatastyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 Kbh NV, eller pr. e-mail til gst@gst.dk

Geodatastyrelsen kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen vurderer, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med de regler, der findes i BBR-loven og adressebekendtgørelsen.

Styrelsen vil undersøge, om kommunen har overholdt forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige regler. Kommunen skal blandt andet have:

  • Foretaget en forudgående partshøring
  • Givet korrekt klagevejledning
  • Begrundet afgørelsen over for borgeren.

Indgår der i kommunens afgørelse et skøn, hvor kommunen ud fra en afvejning af forskellige hensyn har valgt en bestemt løsning, må styrelsen ikke tage stilling til skønnet, hvis det i øvrigt er sagligt.

Hvis Geodatastyrelsen finder, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven på et eller flere områder, kan styrelsen kræve, at kommunen udbedrer manglerne, fx ved at fremsende en fyldestgørende begrundelse. Klagefristen forlænges så, indtil manglerne er udbedret.

Efter omstændighederne kan en afgørelse blive kendt ugyldig. I de tilfælde beder styrelsen kommunen om at genoptage sagen.